Modlitba Z různých nemocí a nemocí

Neexistuje žádný hřích v modlitbě za uzdravení a uzdravení. Toto promluvil Svatý Teophan Recluse. Je nutné modlit se za uzdravení s pokorným přijetím vyslaných zkoušek, jen tak bude svět ve vaší duši. V reakci na modlitbu se Pán navzdory žalostné situaci buď zotaví, nebo se s úlevou naplní. Nezapomeňte však na slova starého muže:

Nectarius of Optina:

"A lékaři od Boha a také léky."

V tomto článku vám nabízíme nejmocnější modlitby za uzdravení Božích nemocí z nemoci, na konci tohoto článku naleznete odkazy na modlitby za uzdravení jiných svatých.

Některé modlitby jsou také k dispozici pro poslech ve zvukové verzi.

Modlitba za uzdravení našeho Pána Ježíše Krista

Bůh mě očistí hříšným a smiluj se mnou.

Stvoření mě Pane, smiluj se mnou.

Bez počtu hříchů, Pane, odpusť mi.

Král nebes ... Trisagion podle našeho Otce:

Troparion, hlas 4

Rychlý v přímluvu je jediný, Kristus, nejrychlejší shora, který navštěvuje svého trpícího služebníka, vysvobozuje od utrpení a trpkých nemocí a vztyčuje ježek Petya Ty a neustále ho chválí modlitbami Panny, Spojeným lidstvím.

Kondaku, hlas 2

Na posteli nemoci ležící a smrtelně zraněné brzy, někdy jsem také skryl vás, Spasitele, Petrovu tchýně a uvolnil se na posteli nemoci, sitsy a nyní Mercy, která trpí, navštěvuje a léčí: Jste jediný, kdo trpí nemocí a nemocemi našeho druhu, jsem všichni a mocní, Milosrdný.

Modlitba za nemocné k Pánu

(AUDIO) - poslouchejte modlitbu

(TEXT) - přečtěte si modlitbu

Pane Všemohoucího, svatý králi, potrestej a nezemře, potvrďte podřadné a pozvedněte drtivé, tělesné lidi, aby napravili smutek, modlete se k vám, náš Bože, váš služebník (název řeky) navštěvujte slabé s milosrdenstvím, odpusťte mu hřích osvobozený a nedobrovolný. Ó Pane, uzdravil jsi svou lékařskou sílu z nebe, dotkni se mrtvoly, zhasni ohnivou sílu, zkrotte vášeň a veškerou slabost, která se skrývá, buďte lékařem svého služebníka (název řeky)pozvedněte ho z postele nemocného a z postele hořké celé a dokonalé, udělejte ho své Církvi, která je příjemná a dělá vaši vůli. Tvá bytost je, dokonce milosrdná a zachraň nás, našeho Boha, a oslavujeme tě, Otce, Syna a Ducha Svatého, nyní a vždy, navždy a navždy. Amen.

Modlitba k Pánu za nemocné

Silný Bože, buduj veškeré milosrdenství za spasení lidské rasy, navštivte svého služebníka (jméno) Ten, kdo odsuzuje jméno tvého Krista, uzdrav ho před každým onemocněním těla. Odpusť hříchu a hříšným pokušením a útočit na každého a na jakýkoli druh invaze nepřátelsky distancuje tvého služebníka. A povstaňte z postele hříšníků a postavte ji do své svaté církve se zdravím a duší a dobrými skutky, oslavujte se všemi lidmi jméno vašeho Krista, jako bychom tě oslavovali, s Prvotním synem a Duchem svatým, nyní a vždy a vždy a vždy a vždy . Amen.

Modlitba za uzdravení nemocného Pána a blahoslavené Panny

(AUDIO) - poslouchejte modlitbu

(TEXT) - přečtěte si modlitbu

Ó Nejmilostivější Bože, Otče, Synu a Svatá duše, v neoddělitelné Trojici, uctívej a oslavuj, podívej se na svého služebníka v dobrém skutku (název řeky)posedlý nemocí, odpusť mu všechny své hříchy, dej mu uzdravení z nemoci, navrátíš mu zdraví a tělesnou sílu, dej mu dlouhý a prosperující život, tvůj pokoj a prémie dobrý, a spolu s námi mu doneseme vděčné prosby k tobě, milosrdný Bůh a Nášmu tvůrci.

Blahoslavená Panna Maria, prosila Tého Syna a Mého Boha o uzdravení služebníka Božího (název řeky).

Všichni svatí a andělé Pána se modlete k Bohu za svého nemocného služebníka (název řeky). Amen.

Modlitba za uzdravení

Pán Všemohoucího, Doktor duší a našich těl, skromný a vyvýšený, trestá a uzdravuje smečky! Tvůj služebník (název řeky) navštivte laskavost své milosti, natáhněte si svaly, abyste byli plné uzdravení a uzdravení, a uzdravte ho, znovu ho postavte ze své postele a slabosti. Popírejte ducha slabosti, odložte všechny zármutky, všechny nemoci, všechny ohnivé červy a chvění, a pokud v něm je hřích nebo bezpráví, oslabte, odejděte, odpusťte Thy pro lidstvo. Její Pane, šetři své stvoření v Kristu Ježíši, našem Pánu, požehnán s Ním as Nejsvětějším a dobrým a Tvým životodárným duchem, nyní a navždy, navždy a navždy. Amen.

Modlitba za nemoc: skutečná moc proti nemoci

Smutek a zoufalství nás nutí obrátit se k Bohu, protože to je jediná věc, která přináší úlevu, když dojde ke skutečné katastrofě. Pomoc a ochrana před vyššími silami se poskytuje těm, kdo se modlí s čistým srdcem a duší a pokorně litují své hříchy. Stává se tak příjemnou pro Boha a on nám odpouští, že se uzdravujeme ze všech nemocí.

Existují světci, kteří si díky své víře a spravedlnosti života zasloužili zvláštní Boží milost. Jsou to léčitelé a zázrační pracovníci, kteří lidi chrání před vážnými nemocemi. I když nevěříte v zázraky a nebudete se držet tradičních metod léčby, přidejte jim sílu pravoslavné modlitby.

Nezapomeňte však, že modlitba za nemoc je rozhovor s Bohem, ne kouzelná hůlka. Bůh uzdravuje duši, ale on může poslat trest za hříchy ve formě tělesného onemocnění. Pokud se cítíte pohodlně, zkuste navštívit chrám. Řekněte svou uzdravovací modlitbu nejen uvnitř zdí domu, ale také tam.

Odkud pocházejí nemoci?

Fyzická slabost se neobjevuje z ničeho. Vždy existují duchovní předpoklady, které se objevují na základě nespravedlivého životního stylu. Hříšnost je volný koncept. Jaké hříchy mohou svrhnout zdravého a silného člověka z jejich nohou? Modlitební kniha říká, že to může být opilství, obžerství, nečinné chvění, zoufalství a lenost, neúcta k lidem a starším, pýcha a sobectví, stejně jako žárlivost, hněv, vydírání.

Podívejte se blíže na tento seznam. Všechny tyto hříchy jsou spojeny tím, co lze v moderním světě nazvat stresem. Nebudeme někoho odsuzovat nebo přejídat sladkosti, pokud je vše v našem životě dobré. To je důsledek, nikoli příčina, která je vytvářena stresem. Deprese nebo hřích zoufalství vzniká na stejném základě.

Co je to nemoc moderního člověka? To je neschopnost zapojit se do zábavy a plně se odevzdat potěšením. S věkem začnete vnímat nemoc odlišně. Nemoc je však spása, protože pro první příznaky zanecháváme nečinný životní styl, začněte dodržovat plán. Pokud člověk důvěřuje pouze síle modlitby, pak to Pán neposlechne, protože modlitba nevyvíjí úsilí na své uzdravení.

Ikony světců jednají různými způsoby. Milost může sestoupit na každého, ale ne každý slepý člověk vrací příležitost vidět. Navzdory složité historii křesťanství neztratily svaté ikony sílu, počet lidí, kteří se na ně obrátili, se změnil, ale neomezená síla zůstala stejná. U moderního člověka chybí pouze víra.

Proč se modlitba svatých uzdravuje?

Přemýšleli jste někdy, proč se lidé v době nemoci modlí k určitým svatým? Nejprve se spravedlivý stane jedním v nebi, pak je kanonizován v pozemské církvi. Bůh sám potvrzuje zázrakům, že léčitelé získali titul svatých. Proč nepožádat Pána sám?

Moc modlitby svatých spočívá v tom, že zatímco oddávají svůj život Pánu, učí pokoru a mír. Mají zvláštní privilegium v ​​nebi a vůči obyčejným smrtelníkům jsou pozitivně nakloněni. Během svého života pomáhali světci lidem v konkrétních situacích, ale po smrti jejich požehnaný dar s nimi zůstal.

Za koho se modlit?

Slovo modlitby je univerzální. Může vyléčit jakoukoli nemoc, ale existují svatí, kteří pomáhají s určitými typy nemocí více než s ostatními. Především dejte svíčky Ježíši Kristu, léčitelům Panteleimonovi a Matroně z Moskvy. Na ikonu velké staré ženy řekněte:

Pak si koupte 9 svíček, abyste se mohli doma modlit. Nezapomeňte nalít svěcenou vodu a dát ikony těch svatých, jejichž jména jsou uvedena výše. Léčivé modlitby by se měly provádět v uzamčené místnosti se třemi svíčkami a karafou se svěcenou vodou.

Hlavní věc, která by měla být ve vašich modlitbách, je skromná trpělivost. Neklírejte lékaři, kteří nepomáhají, lidé, kteří nakazili a obecně osud za odeslaný soud. Velký mučedník Panteleimon nabízí takovou modlitbu:

Po modlitbě se třikrát překřížte a vypijte svěcenou vodu. Takže musíte udělat tři dny. Pokud Pán považuje za nutné uzdravit vás, udělá to. Dostanete se do normálního stavu a vaše víra se posílí. Pokud spasení nepřijde, buďte pilnější ve svých modlitbách, je nejlepší jít k teologovi.

Nejen kanoničtí svatí mají speciální uzdravovací dar. Od prvního vytvořeného zázraku - Neposkvrněného početí Panny Marie - až do samotného mučednictví Ježíše Krista pomohlo mrzákům, kteří ho oslovili. Její činy je obtížné vysvětlit z hlediska vědy, ale to, co o nich stále víme, mluví o pravdě toho, co se stalo.

Spasitel měl autoritu nad zákony přírody a dokonce i nad svou vlastní smrtí. Seznamy ikon zobrazujících Vzkříšení jsou považovány za nejúčinnější pro léčení pacientů v různých stádiích. Zkuste se modlit k Ježíši Kristu:

Modlitba za uzdravení (možnost 1)

Modlitba za uzdravení (možnost 2)

Ó Nejmilostivější Bože, Otče, Synu a Svatá duše, v Neoddělitelné Trojici, uctívaný a oslavovaný, podívej se na svého služebníka (jméno), nemoc v dobré víře, odpusť mu všechny přestupky, uzdrav mu z nemoci, obnov mu zdraví a tělesnou sílu, dejte mu prosperující a prosperující život, mír s vámi a prvotřídní požehnání, aby vám spolu s námi přinesl vděčné prosby, všemocného Boha a mého Stvořitele.

Požehnaná Panna Maria, díky tvému ​​všemocnému přímluvu, pomoz mi prosit Tvého Syna, svého Boha, k uzdravení služebníka Božího (jméno).

Všichni svatí a andělé Pána se modlete k Bohu za svého nemocného služebníka (jméno). Amen.

Modlitba k Matce Boží má také velkou léčivou sílu. Život Panny Marie byl zbožný a zázrak početí, který se jí stal, stále rezonuje v srdcích věřících. Modlitba za to vám umožní zotavit se z neplodnosti a ženských nemocí a také najít duchovní harmonii s duševními poruchami.

V neplodnosti by se měla modlit ikona Hodegetrie a Matky Boží Vladimir. Přímluvkyně kdysi chránila Rusko před jhoem, ale její mocná síla pomáhá párům udržovat jejich jednotu. Svatcům, kteří mají pomoci, je-li příčina dobrá, to nijak nezmění. Rovněž jsou považovány malé i velké dobré skutky v nebi.

Léčivá modlitba k apoštolům je účinná, protože to dělali, když byli ještě naživu, jak o tom mluví Písmo svaté. Apoštol Peter a mnich Sergius z Radoneze zvedli ze postele stovky vážně nemocných lidí, jako je Kristus. Bůh odměňuje neocenitelný dar těch, kteří se zabývají medicínou v životě.

Již ve Starém zákoně jsou odkazy na zázraky uzdravení modlitbou. Jan Křtitel, který se stal Mesiášem Kristovým, vysvobodil Judskou královnu z neplodnosti. Dříve byla tato nemoc považována za výsledek tajných hříchů a byla velmi ostudná. Ale budoucí rodiče nevěnovali pozornost drby a vážně se modlili, za což dostali Boží odpuštění.

Job dostal malomocenství pro jeho nevěru. Je to stav, kdy se i ti nejbližší lidé navždy odvrátí a v obtížném období není nikdo, kdo by ho mohl podporovat. Job byl naštvaný na Boha, ale jeho manželka ujistila svého manžela a trvala na tom, aby Stvořitel neměl být obviňován, ale ten by měl umřít klidně. Dokonce i přátelé doporučili Jobovi, aby co nejdříve činil pokání ze svých hříchů, ale ten test pevně akceptoval. Potřeboval znamení bez hříchu, protože v jeho osudu nebyly žádné zvěrstva. Nakonec si Job uvědomil, že se musí modlit za přátele, a Bůh mu odpustil a ocenil záměr. Jobova manželka přestala porodit mrtvé děti a jejich život šťastně trval až 140 let. Toto podobenství nás učí, abychom nezapomínali na ostatní, abychom nešli do sobectví při naší vlastní nemoci.

Dlouho trpící Job je spravedlivý člověk, který by se měl modlit se žádostí o vytržení utrpení, které bylo odhaleno. Pokud ve vás zoufalství žije, zdá se, že se ve vás zjevně objevilo tělesné onemocnění, které se v modlitbě pokořilo. Troparion Job:

Léčitel Panteleimon se proslavil tím, že za svou práci nikdy nebral peníze. Po smrti mučedníka se stal svatým. Tato závistlivá osoba byla uražena skutečností, že Panteleimon pracoval zdarma a psal pro něj falešné výpovědi za pohanství. Vůle svatého však nebylo snadné zlomit. Neomezený muž se modlil k Bohu během mučení, kterému byl vystaven nemocnými nepřáteli, a nepřiznal se tomu, co neudělal. Zázrak se stal, když byl Panteleimon uvázán v poušti na suchou olivu. Na větvích se objevily zelené mladé výhonky.

Poprava Panteleimona byla poznamenána božským hlasem, který ho odsoudil k milosrdenství. Na všech ikonách je zobrazen jako mladý ubohý muž v hnědém plášti a bílé stuze. Panteleimonovi je nabídnuta modlitba za pacienta v jeho nepřítomnosti. To by mělo být provedeno blízkou lhostejnou osobou před ikonou svatého.

Jak se stane zázrak uzdravení?

Pod vlivem modlitební moci a sponzorství svatých paralyzovaní vstali z postele a slepí jasně viděli. Jak funguje modlitba za vážné onemocnění? Za jakých podmínek může dojít k zázraku?

 • Nemoc vážného onemocnění je dlouhá.
 • Až po modlitbě se jeho zdraví stalo tak dobrým.
 • Léky nepomohly, dokonce ani ty nejdražší.
 • Během modlitby byl pacient uzdraven nebo bezprostředně po něm.
 • Nedocházelo ke zhoršení pohody.

Rituál uzdravení před ikonou se provádí se svědky, jak to kdysi dělal sám Ježíš a další léčitelé. Ikona, před níž se pacient modlil a stál na nohou, je považována za zázračnou a od té doby má silný léčivý potenciál.

Ne všechny modlitby přinášejí takové ovoce. Pravoslavná modlitba, byť silná, ale Boží milosrdenství je důležitější. Svatí jsou blízcí těm, kteří ctí a zachovávají, zachovávají přikázání Páně. Jsou rádi, když sbor lituje a truchlí, ale pokud lidé opustí Boha, nic jim nepomůže.

Jak se modlit, aby se vzpamatoval?

Vaše blaho by mělo být normální, abyste se mohli modlit v chrámu, klečet. Pokud vám nemoc neumožňuje pohybovat se, můžete si posvátný text přečíst doma. Proč musíte klečet a být pokřtěn? Modlitba není jen naučený řád slov, ale pokání duše a těla.

Dává smysl modlit se za uzdravení pouze těm, kteří vždy věřili v Boha nebo k tomu nedávno přišli. Svatí otcové říkají, že Bůh pomůže, pokud je to zahrnuto v jeho plánech, které nemůžeme vždy pochopit naší světskou myslí. Tělové smutky mohou vyplynout ze skutečnosti, že člověk nese žádný výkon.

Není nutné čekat na velké potíže, abychom se obrátili k Bohu. I když žádáte o trochu uzdravení, ukážete mu svou neomezenou víru a připravenost spoléhat se na Písmo svaté ve všem. Ale nikdy to nepožadujte, ale pouze požádejte o shovívavost. Dychtivá modlitba by vás neměla zatěžovat, dělejte to celým svým srdcem.

Neodmítávejte také služby lékařů a možnosti moderní medicíny. I když je nemoc vaším osobním křížem, na každodenní utrpení nemáte čas přemýšlet o tom vysokém. Bolest může a měla by být zmírněna, nezapomenout se modlit a činit pokání. O tom svědčí moderní církevní otcové. Nezanedbávejte lékařské ošetření, pokud se bez něj neobejdete, takže za mlhou utrpení nezapomenete na nejdůležitější věc, o které léčitelé hovořili.

Cítili jste se po každodenních vroucných modlitbách líp? Radujte se ne ze skutečnosti, že se vaše zdraví vrátilo, ale z toho, že vám Bůh odpustil. Skutečný zázrak obnovení zdraví spočívá právě v tom. Existuje podobenství o deseti malomocných, se kterými Bůh vrátil štěstí plného života, a za to mu přišla poděkovat jen jedna osoba. Nebuď jako ostatní.

Reliéf utrpení poslaný Pánem dává šanci vidět velké za malými. A to je hlavní cíl věřícího, protože pokud chce marné věci, jeho spiritualita klesá. Při uzdravování těla dávejte pozor na záchranu vaší duše, protože to je stále to hlavní, o co se všichni snaží. Naučte se ptát v modlitbě, nevyžadujte, a uslyšíte, jak se vás ptají, a budete moci v životě dělat více dobrých skutků.

Je možné být uzdraven modlitbou?

Svatí asketové vnímali nemoci jako test a musíme se od nich něco učit. Ale obyčejní lidé jsou duchovně slabší, to nelze vzít pryč. Existuje mnoho příkladů, kdy člověk přichází k Bohu skrze tento test, a je to velmi krásné. Každý kněz vám řekne, že Bůh odpustí někomu, kdo se vydal na cestu pokání pouze v nemoci. Když jsme věřili v obtížné období, navždy zůstaneme u křesťanství.

Modlitba je komunikace s tím, kdo opravdu chce a je připraven pomoci. Církev říká, že si špatné zdraví a neúplnost života volíme sami, aniž bychom Kristovi nabízeli modlitbu. Někdy nevědomě, ale často samostatně. Pomozte vzkřísit své srdce a dostat se z jámy hříchů. Pravoslavná modlitba je vynikajícím začátkem cesty k Bohu a pomůže při léčení všech nemocí.

Modlitby Svatý Lukáš je spasitel vážných onemocnění. . Toto je den vzpomínky na svatého, který pomáhal při uzdravení a uzdravení vážně nemocných, slovem i skutkem.

Odpusťte bolest a nemoc pomocí spiknutí. Nemoc je příčinou nepohodlí v životě člověka. . Pokud ošetření tradičními metodami nevede k uzdravení, využijte sílu modlitby a magie.

Ježíš a svatý pomáhají a chrání pouze za podmínky upřímnosti modlitby. Co si vybrat a dát ikony do domu na ochranu rodiny před nemocemi a. usnadňuje nejen stav člověka, ale také dává naději na úplné uzdravení.

Modlitba Panny Marie za zdraví. Nezapomeňte kromě modlitby posypat také posvátnou vodou postel, na které leží nemocný. Je užitečné ji umýt nemocí.

Poté, co odcestoval do Sinaje, se Paisius vrátil domů s plicní chorobou. . Modlitba k Paisiusovi, aby pomohla překonat potíže a vyrovnat se s jeho losem. O uzdravení onkologie.

Modlitby za uzdravení z nemoci

Modlitby určené Bohu a svatým vám pomohou uzdravit vaši duši a tělo před různými nemocemi, obnovit vaše předchozí silné stránky a zmírnit vážný stav vašeho milovaného, ​​dítěte a rodičů.

Je možné překonat mučivé nemoci, které vás a vaše blízké pronásledují pomocí Boží pomoci. Takové modlitby mohou uzdravit, obnovit sílu, podpořit rychlé uzdravení a chránit před malátností. Mnoho lidí zanedbává používání modliteb, a přesto jsou upřímným rozhovorem s naším Stvořitelem. Všemohoucí, který zná všechna naše tajemství, slabosti a problémy, bude podporovat a chránit před veškerým zlem, které se děje ve světě. Jak silná je vaše víra, tím silnější bude Pán ve vašem životě.

Modlitby za uzdravení pacienta

Modlitební slova o lidském zdraví jsou silná. Mohou být vyslovovány jak doma, tak v kostele. Aby však vaše žádosti byly vyslyšeny, musí být přečteny správně. Můžete se modlit za uzdravení z nemocí a za milovaného (manžel, příbuzný, dítě, rodič). Hlavní věc je, že ti, kteří potřebují pomoc, by měli být pokřtěni. Svatý text:

"Bože, Stvořitel všech živých věcí, prosím tě, lituj svého služebníka (jméno pacienta) a uděl mu jeho tělo uzdravením." Pouze vaše pomoc ho uzdraví, pouze vaše síla dokáže činit zázraky, pouze vy můžete dát spasení a zmírnit utrpení. Udělej to, ó Gracious, aby bolest ustupovala a nikdy se nevracela, aby duše cítila božskou sílu a tělo se zbavilo nemoci. Vaše síly umytí rány slabých, kteří se okamžitě uzdraví. Vaše milosrdenství, Pane, posílí víru a zachrání vás před nemocí (jméno pacienta). Navždy a navždy. Amen. “

Modlitba k Panteleimonovi Léčiteli

Následovník Krista Panteleimona je považován za nejmocnějšího léčitele a ochránce všech potřebných. Během svého života zachránil jeho dar uzdravení mnoho lidí před hrozným osudem. Nyní máme příležitost požádat pomazaného Boha, aby se přimlouval za nás, naši rodinu, přátele a blízké. Modlitba k Svatému léčiteli:

"Svatý velký mučedník Panteleimon, kterému byla udělena Boží moc za jeho spravedlivý život, dodržoval naše modlitby." Slyšte o naší bolesti a požádejte Pána o milost pro nás hříšníky. Uzdravte naše nemoci, duševní i fyzické, klame se před vámi a modlíme se o pomoc. Všechna naše onemocnění z našeho pádu, tak kromě svatého Panteleimona, před takovým osudem a nasměrujte nás po cestě jasného a spravedlivého života. Vy, milostivá uzdravovatelka, máte Boží milost, můžete si dát na nohy (jméno pacienta) a odnést jakoukoli nemoc a infekci od Božího služebníka. Oslavujeme váš život, vaše skutky a vaši pomoc. Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen. “

Modlitba k Panně Marii s nemocemi

Svatá matka našeho Spasitele je schopna chránit vás i vaše dítě před nemocemi. Tisíce žen se spoléhají na její pomoc, pokud jde o zdraví dítěte. Síla této modlitby může posílit tělo, pomoci mu vyrovnat se s ohromným neštěstí. Před čtením stojí za to oslavit zásluhy Nejsvětějších Theotokosů a vyslovit posvátná slova „Zdravas Maria, Zdravas!“ A po přečtení tohoto textu je vhodné před ikonou nebo v kostele:

"Blaze Panně Marii, zachraň a zachraň mé dítě (jméno)." Chraňte ho svou mocí a přímým životem po spravedlivé, světlé a šťastné cestě. Nechť dítě nezná bolest a trápení, které je pro něj určeno démonickým vlivem. Modlete se za Boha a za svého syna, aby pomohl mému dítěti. Osvoboďte ho od nemoci a uzdravujte nemoci svou vlastní silou. Kéž by byl pod tvým krytem ve dne v noci v poslušnosti vůči tobě a jeho rodičům. Svůj dítě a jeho život svěřím do tvých rukou, paní. Amen

Modlitba k Ježíši Kristu

Ó Pane, Všemohoucí, svatý král, nakazuyay ne umerschvlyayay, utverzhdayay nizpadayuschiya a rychlostavitelné nizverzhennyya, telesnyya muži ispravlyayay smutek, medle, ó náš sluha bůh, Thy (název) nemoschstvuyuscha návštěva milosrdenstvím, odpustí mu mnoho přestoupení i dobrovolné a nedobrovolné. Ano, Pane, lékařské tvůj výkon z nebe nizposli dotykovým Teles, ugas ognevitsu, krotký vášeň a nemocenského číhající, probudit lékaře svého služebníka (jméno), zvedněte ji z lože boleznennago az hněvu lože neporušené a naprosto dokonalý, dej své církvi Váš blagougozhdayuscha a děláš svou vůli. Tvoje je tam, i když je to sladké a zachraň nás, naše je větší a my posíláme slávu tobě, Otci a Synu a Duchu svatému, nyní a vždy a navždy. Amen.

Jeho obsah je průhledný a jasný. Když se modlí za Pána za uzdravení z nemoci, žádá, aby byly odpuštěny hříchy pacienta, aby mu pomohl znovu získat jeho fyzické zdraví a uvědomil si, že toho lze dosáhnout nabídkou vděčných modliteb Ježíši Kristu.

Modlitba za nemoc má úžasný účinek. Pomáhá nejen těm, kteří trpí nemocemi, ale také přináší duchovní úlevu těm, kdo se modlí za své zdraví.

Aby nemoc ustoupila, je třeba se vážně modlit, nestěžovat si na vaši fyzickou kondici a upřímně posílat modlitební slova vyšším mocnostem.

Modlitby Nejsvětější Trojice

Ó, Nejmilosrdnější Bůh, Otec, Syn a Svatá duše, v Neoddělitelné Trojici, ten, kdo je uctíván a uctíván, vidí milosrdného svého otroka (více), přived ho stále více a více, aby ho přijal. dejte mu prosperující a požehnaný život, Váš pokoj a milosrdenství, které spolu s námi přinese vám vděčnou modlitbu, Bůh všeho pohlaví a našeho Stvořitele.

Modlitba za velkého mučedníka a léčitele Panteleimona

Ach, svatý velkého mučedníka a léčitele Panteleimona, milosrdenství a napodobitele Boha! Uvažuj s milosrdenstvím a vyslyš nás hříšníky, před tvou svatou ikonou horlivost těch, kdo se modlí, zeptej se nás na Pána Boha a přijď k němu s anděly v nebi, odpuštění hříchů a přestoupení: uzdravuj nemoci duše a těla služebníků Boží, nyní si pamatujte, kde přicházejí i všichni křesťané Ortodoxní křesťané, kteří k vám přicházejí: hle, hle, náš hřích, jsme pro vás posedlí mnoha nemocemi a ne imámy pomoci a útěchy: uchylujeme se k vám, dokud budeme mít milost, modlete se za nás a uzdravujeme všechny nemoci a každou nemoc: poskytněte nám všechny světci s vašimi modlitbami, zdravím a dobrým životem duší a těl, opětovným spojením víry a zbožnosti a potřebou dočasného života a spasení, dokud budete požehnáni velkými a bohatými milosrdenstvími, oslavíme vás a dárce všech požehnání, úžasných ve svatých našeho Boha, Otce a Syna a Svatého Duch navždy a navždy. Amen.

Modlitba ke Spyridonovi z Trimyphusu

Ó, velký a nádherný svatý Hierarch Kristův a zázračný dělník Spiridon, chvála Kerkir, celý vesmír je jasný, požehnán modlitbou k Bohu a všem, kteří se k vám uchylují a modlí se s vírou, časným přímluvcem! Vy mezi otci jste slavně vysvětlili pravoslavnou víru v katedrále Nicestem, ukázal jste jednotu Nejsvětější Trojice zázračnou mocí, hereze a heretici je úplně zahanbili. Slyš nás, hříšníky, Kristův prelát, modlí se k tobě a tvým silným přímluvou s Pánem nás vysvobozuje od všeho zla situace: od radosti, záplavy, ohně a smrtelných ran. Zachránil jsi svůj lid před všemi těmito pohromami ve svém časném životě: zachránil jsi zemi před invazí do Hagaryanu a od radosti, vysvobodil jsi krále z nepřiměřené nemoci a přivedl mnoho hříšníků k pokání, pro svatost svého života je anděl neviditelný v kostele, zpívá a vaši spolu-službu, měl jsi. Sláva vám, ó věrný služebník. Vladyko Kriste, jako by vám byly všechny tajné lidské skutky uděleny, abyste pochopili a odhalili nespravedlivý život. Pro mnoho lidí, žijících v chudobě a neadekvátnosti, jste neustále pomáhali, špatně jste krmili ty, kteří byli bídní během radosti, a mnoho dalších znamení silou živého Ducha Božího, kterého jste vytvořili. Nenechávejte nás a svatých Krista, připomínáte nám, vaše děti, na trůnu Všemohoucího a proste Pána, ať nám dá mnoho našich hříchů odpuštění, pohodlný a pokojný život, udělí nám, ale zánik našeho břicha bude v budoucnosti nestydatý a pokojný a blažený navždy udělí nám, vezmeme slávu a díkůvzdání Otci a Synu a Duchu Svatému, nyní a navždy a navždy. Amen.

Modlitby za uzdravení, jak je správně číst

Ortodoxní lidé se v těchto případech modlí k Bohu. Existují oddělené modlitby podle typu nemoci v závislosti na tom, který orgán bolí, žena a muž, uzdraví nemoc a dá sílu. Existují však ty, v nichž je božské milosrdenství vyžadováno pro všeobecné vysvobození z malátnosti.

Co je důležité zvážit, když čteme modlitby, aby dosáhli Boha a zjevila se milost, je shrnuto níže.

 • Bylo by dobré, kdyby se pacient přiznal, účastnil se a postil alespoň na několik dní.
 • Modlitby se čtou každý den, je zde příležitost dvakrát až třikrát denně.
 • V případě chronické bolesti je nejlepší číst po mizejícím měsíci, protože chceme, aby bolest zmizela. Pokud je bolest akutní, je to naléhavé, bez ohledu na fázi měsíce.
 • Pokud to udělá pacient sám a ostatní lidé pro něj v chrámu, doma, před ikonami se svíčkami.
 • Věřit ve zdraví as vírou přijde naděje na uzdravení.

Proč modlitby pomáhají číst zde. Nevidíte změny ve stavu pacienta, Boží milost nespadá? Článek „Proč modlitby nepomáhají“ to pomůže zjistit.

Nejjednodušší a pravdivá slova:

"Z celé tvé vůle, Pane"

pak se dáme do Božích rukou a důvěřujeme mu naší vírou.

Děkuji vám píseň chvály Panně Marii za nemoci

Chválíme tě, Matko Boží, Ty, Mary, Panny Marie, přiznávám se, Ty, věčná Dcero, celá Země se zvětšuje. Všichni andělé a archandělé a celý Princip vám pokorně slouží, všechny autority, trůny, nadvlády a všechny excesy Nebeské moci vás poslouchají. Cherubínové a serafimové se na vás radují a volají nepřetržitým hlasem: Svatá Matka Boží Matka Boží, jsou plné podstaty nebe a země majestátu slávy plodů svého lůna. Matka chválí slavnou apoštolskou tvář svého Stvořitele, Matka Boží vám žehná mučedníky, chrám vás nazývá slavnými vyznavači hostitele Slova, polemikové vám káže obraz nadvlády, je oceněna celá nebeská armáda. Svatá církev vás oslavuje v celém vesmíru, uctívá Matku Boží, pravý král nebes chválí Mladá žena. Jsi Anděl Lady, Jsi nebeské dveře, Jsi žebřík Království Nebes, Jsi králem slávy, Jsi truhlou zbožnosti a milosti, Jsi propastí odměny, Jsi útočiště hříšníků. Jsi Matka Spasitele, jsi svoboda kvůli zajatému muži, Bůh tě viděl v lůně. Nepřítel rychle šlapal, otevřel jsi věřícím dveře Nebeského království. Vy stojíte po pravici Boží, modlíte se k Bohu za nás, Panno Maria, budou souzeni podle živých a mrtvých. Žádáme vás o zabití, přímluvce před vaším synem a Bohem, a skrze vaši krev nás vykoupí, ale přijmeme náš úplatek ve věčné slávě. Zachraňte svůj lid, matku Boží, a žehnej vašemu dědictví, abychom se mohli podílet na dědictví tvém, zachránit nás a pozorovat nás až do věku. Za každý den, ó Nejsvětější, chvála a potěšení Tě svými srdci a rty. Děkuji, Milosrdná Matko, nyní a vždy od hříchu budeme spaseni, smiluj se nad námi, přímluvci, smiluj se nad námi. Tvoje milosrdenství je s námi i nad vámi, s nadějí, navždy a navždy. Amen.

Modlitba za nemoc velkého mučedníka a léčitele Panteleimona

V případě nemocí se může modlit jeden z nejuznávanějších Svatých, což je zvláště užitečné při léčení.

V pozemském životě měl jako soudní lékař uznání a postavení, ale žil skromně a celý život zacházel s obyčejnými lidmi zdarma. Zachránil chlapce, který zemřel hadím kousnutím. Panteleimon byl v Rusku vždy uctíván jako nebeský léčitel různých nemocí a další modlitba by se měla číst jménem samotného pacienta.

Oh, velký svatý Krista, vášnivý a lékař velmi milostivý Panteleimon! Smiluj se mnou, hříšným služebníkem Božím (jméno), vyslyš moje sténání a pláč, prosím, nebe, Nejvyšší lékař duší a těla našeho Boha Krista, našeho Boha, dej mi uzdravení z kruté represivní nemoci. Přijměte nehodnou modlitbu hříšníků více než všechny lidi. Navštivte mě s laskavou návštěvou. Nenechte se ošklivit svými hříšnými vředy, pomazejte je olejem svého milosrdenství a uzdravte mě, ale zdravou duši a tělo, zbytek mých dnů, milostí Boží, mohu strávit v pokání a potěšení Bohu a budu moci přijmout dobrý konec žaludku. Její služebník Boží! Modlete se za Krista, Bůh, ať mi Bůh na vaši přímluvu poskytne zdraví těla a spasení mé duše. Amen. “

Tuto modlitbu lze číst pro zdraví a léčení příbuzných pacientů i trpících:

Ach, svatý velkého mučedníka a léčitele Panteleimona, milosrdný Bůh je kopií! Zvažte milosrdenství a vyslechněte nás hříšníky, kteří se vážně modlí před vaší svatou ikonou.Zeptejte se nás od Pána Boha a zjevte se mu od andělů v nebi, odpuštění našich hříchů a hříchů: uzdravujte duchovní nemoci a tělesné služebníky Boží, nyní si pamatujte, kde přicházejí a všichni pravoslavní křesťané plynou k vašemu přímluvu: my, skrze náš hřích Ano, Esma je posedlá mnoha nemocemi a ne imámy pomoci a útěchy: uchýlíme se k vám, pro milost, modlete se za nás a uzdravujeme každé onemocnění a každou nemoc, požehnejte nám svatými modlitbami za zdraví a dobrotu duší a těl, radost z víry a zbožnosti a vše potřebné pro dočasný život a pro spasení, protože ano, protože vám bylo uděleno velkými a bohatými milosrdenstvími, oslavíme vás a dárce všech požehnání, úžasných ve svatých, našeho Boha, Otce a Syna a Ducha svatého. Amen.

V kritických situacích si přečtěte živou nápovědu Žalm 90.

Kromě těchto základních modliteb existuje mnoho dalších, které se čtou v souvislosti s každým případem nemoci a nemoci. Modlitba za epidemii, chřipka, jak se zbavit ječmene, od bolesti kloubů a bolesti během menstruace.

Léčení spiknutí v případě nouze, když nic nepomůže.

Na velikonoční dny si přečtěte modlitby a spiknutí o svém zdraví a svých blízkých.

Silná modlitba za nemoc: Pánu Bohu a Svatým, aby pomohli

Příčiny nemocí často leží ve špatném životním stylu: nemáme dostatek spánku, přepracování v práci, pohybujeme trochu, stres, nervozitu a negativní myšlenky. A pamatujte si, že léčba léky je jen na chvíli, aby utopila bolest, nemoc bude ve vás sedět a stane se chronickou.

Změňte svůj život a budete zdraví!

Silné modlitby vám pomohou se zotavit. Neměli byste se však spoléhat pouze na ně. Navštivte lékaře.

Léčivé modlitby za všechny nemoci

Běž se za ní podívat. Komunita má více než 48 000 předplatitelů, stejně smýšlejících lidí. Pokud se vám naše skupina líbí, přihlaste se k odběru. Z modlitební knížky, z promluvy svatých jsme šířili vzácné pravoslavné modlitby, včasné šíření užitečných informací o svátcích a pravoslavných událostech. Guardian Angel k vám a přeji hezký, laskavý den! (reklamní informace)

Kniha starých slovanských modliteb obsahuje texty modliteb za nemoci a seznam světců, kteří se musí modlit a v jakých případech. Hlavní věc je mít sílu ani zoufalství, ani pochybovat o síle slov. Bude mnoho překážek a pokušení: touha, slabost ducha, smutek, nevěra. Pravá víra je však v modlitebních textech a fungují.

Koho se modlit za uzdravení

S ortodoxními modlitbami, které očistí duši a uzdraví tělo, obrátí se k obrazu Matky Boží „Léčitel“ a „Něha“. Serafim ze Sarova, uzdravoval lidi modlením se za tyto ikony. Odvolání:

 • na ikonu Matky Boží poskytne „Čarodějka hříšníků“ dobrý konec těžkého chirurgického zákroku,
 • na obraz Matky Boží „Leaping Baby“ se mladé matky modlí
 • dát obraz zdraví Matce Boží „Radost ze všech, kdo smutní“, nezůstane nezodpovězen,
 • na obrázku Panna „Nevyčerpatelná chalice“ eliminuje alkoholismus a drogovou závislost.

U různých nemocí se nejčastěji ptají:

 • podpora od Panteleimona Léčitele a Luka Krymu, Spiridona z Trimifundu,
 • Neposkvrněnou Annu o dítěti,
 • Holy Alexy za slepotu, zánětlivé procesy v orgánech a virové infekce,
 • velcí mučedníci knížat Boris a Gleb o léčbě onemocnění srdce, kostí a nervového systému,
 • velký mučedník Valentýn, který ulevuje mučení umírajících lidí,
 • posvátný pro Jana Křtitele pro nemoci hlavy
 • zbavit se zubů svatého trpícího Antipase,
 • zbavit se žaludečních problémů velkého trpícího Artemyho, spravedlivého Fedora Studita,
 • když bolí nohy, Simeon a Verkhotursky, reverend John z Damašku,
 • když teplota a horečka, spravedlivý Miron a Basil nový, Artemy Verkolsky, svatý trpící Photinius ze Samaří, apoštol Peter,
 • když jsou děti nemocné, Archpriest Julian, mnich Simeon, Boží přijímač, posvátný trpící Huaru,
 • o uzdravení těch nejmenších, o posvátném trpícím Paraskevovi a o velkém trpícím Kononovi,
 • zbavit alkoholismus svatého trpícího Bonifáce, spravedlivého Mojžíše Murina,
 • s epilepsií svatého trpícího Vita,
 • dát výňatek při léčbě nemocí archanděla Raphaela, Rev. Job.

S různými nemocemi pomáhají modlitby, které očistí duši a uzdraví tělo Spiridona, arcibiskupa Trimyphuntes, spravedlivého Pecherského, Sampsona Strangera, trpícího Diomede, svatých léčitelů Cosmas a Damiana, Cyruse a Johna, Photia a Anikity. Například modlitba za dětské nemoci lze říci sv. Stylianovi, který je zobrazen na ikonách s dítětem.

Přečtěte si také: Modlitba k Kypru za korupci, zlé oko a čarodějnictví

Léčení v modlitbě

Léčivé modlitby za všechny nemoci lze přečíst na ikoně blahoslavené Panny Marie „Léčitel“. Tato modlitební slova se čtou na lůžku nemocných dospělých a dětí:

"Svatá Panna stojí u postele nemocného a modlí se nad ním."

Jsou však možné jednodušší možnosti: Ó All-Matka, Matka Boží, Blahoslavená Panna Maria! Nepřestávejte se za nás modlit, nevěrní služebníci tví, kteří vás oslavují a uctívají, a uctíváte s náklonností ke svému Nejsvětějšímu obrazu a těm, kteří mají naději, která bude neodvolatelná a víra, kterou nelze k tobě, Nejsvětější Panně a Neposkvrněnému neotřesitelně, nyní a vždy a nikdy. Amen. “

Modlitební texty jsou určeny velkému mučedníkovi léčiteli Panteleimonovi pro migrénu, žaludeční choroby a oční problémy:

"Svatý velkému mučedníkovi a léčiteli Panteleimonu, milosrdenství a napodobiteli Boha!" Zvažte milosrdenství a vyslechněte nás hříšníky, kteří se vážně modlí před vaší svatou ikonou. Zeptejte se nás na Pána Boha, ale na Něho stojte od andělů v nebi, prominutí našich hříchů a přestoupení.

Uzdravte nemoci duše a těla Božích služebníků, nyní si pamatujte, přicházejí a všichni pravoslavní křesťané, kteří vám proudí na váš přímluvu.

Opravdu, kvůli našemu hříchu jsme posedlí mnoha nemocemi a ne imámy pomoci a útěchy, ale uchylujeme se k vám, protože máme milost modlit se za nás a uzdravovat každou nemoc a každou nemoc.

Umožněte nám všem svá modlitby, zdraví a pohodu duší a těl, radost z víry a zbožnosti a to vše pro dočasný život a pro spasení. Neboť ano, poté, co vám bylo dáno velikými a bohatými milosrdenstvími, oslavíme vás a dárce všech požehnání, úžasně svatých, našeho Boha, Otce a Syna a Ducha svatého. Amen. “

Doufají, že se jim podaří pomoci zázrakům Cosmese a Damiána z Asie, blahoslaveného Basila, svatého trpícího Lawrence v Římě.

Také si přečtěte: Vděčný akathista Pánu Ježíši Kristu

Modlitba k velkému trpícímu Laurentiusovi z Říma, který během svého života uzdravil všechny ty, kteří se narodili slepí, se modlil za ty, kteří ztratili zrak:

"Ó požehnaná a nejvíce oddaná vášeň Krista, arciděkan Lawrence!" Chválíme vaši víru a utrpení, ctíme vítězství a korunovaný průchod vašeho hořícího uhlí z temnoty tohoto světa do světla večera Božího trůnu.

Se stejnou vraždou se k vám modlíme: už dávno jako vy, kteří jste věrně vstoupili do svého závoje, jste potvrdili, že byste nás měli vzít pod svůj závoj a v naší nemoci a zármutku nechte našeho přímluvce a dokonce i ze slepoty tělesných vlasů uzdravil Cristentian pomocí rukou , vyléčte se tím, že jste na přímluvu u Božího trůnu a naši duchovní slepotu. Podívejte se na naši relaxaci, tělesnou a oduševnělou, a posílejte nás energicky proti nepříteli našeho viditelného a neviditelného, ​​depresujte nás v nepřízni, ale s vaší pomocí je cesta krátkého života minulostí, neporažená z problémů a zármutků, a veškerá milostivá a neodpouštějící sláva velké slávy , modlím se s odvahou za lidi, kteří k vám chodí ve víře, a navždy a navždy zpíváte úžasné svaté Boha Izraele. Amen. “

Pokud člověk potřebuje pomoc se ztrátou spánku, duševními chorobami, obrátí se na Rev. Irinarch, mučedníka Orestese, lékaře, strážného anděla.

"O Ctihodném otci Irinarshe!" Pečlivě se k tobě modlíme: probuďte našeho přímluvce, zeptejte se nás, služebníci Boží (jména), mír od Boha Kristova, mír, prosperita, zdraví a spasení a od všech nepřátel viditelných a neviditelných plot, zakrývejte nás vaším přímluvou od nalezení jakéhokoli trápení a zármutek, navíc z pokušení temného nepřítele, a vy všichni oslavujete všemocné jméno Otce a Syna a Ducha Svatého, nyní a vždy a vždy. Amen. “

"Svatý služebníku, uzdravovateli Oreste!" S oudem vydržel zkrácení a ohnivé zuřivé trápení, mučedník, pohyboval se slavně, korunou nezničitelnou, požehnanou. Viz před Trojicí zjevení Nejsvětější Trojice, modlete se před Bohem, zachraňte nás, mučedníkům Orestes, vírou, která tě zpívá. Amen. Anděl Boží, můj svatý strážce, je mi dán od Boha z nebe, abych zůstal! Pečlivě se modlím: dnes mě osvítíš, a od všeho zlého kromě mě vedeš k dobrému skutku a nasměruješ mě na cestu spásy. Amen. “

Modlitba svatého Mikuláše k Wonderworkerovi za pomoc s nemocí

Během svého života pomáhal světce se svou zázračnou mocí zbavit se nemocí. Modlitby, které mu byly adresovány, již dlouho střežily každého, koho zabavila vážná nemoc. Chcete-li se s touto nemocí vyrovnat, posílejte svou sílu a ochraňte se před zlým vlivem. Pomozte modlitebním slovům, která by měla být vyslovena před ikonou sv. Mikuláše Wonderworkera v podtónu, nejlépe třikrát:

"Ó sv. Mikuláše, světce Boží, přímluvce hříšníků a pomocník chudých." Prosím tě, přijď na mé volání a požádej Pána o pomoc v mém životě, zachraň mě před hříchy a zlými vlivy. Moje hříchy nebyly zlé, ale z nedbalosti. Odpusť jim a nepotrestej nemoc, která snědla mou duši a tělo. Pomozte, Miracle Worker Nikolai, získejte dobré zdraví a zachraňte mě před mučením. Ve jménu Otce, Syna a Ducha svatého. Amen. “

K dosažení toho, co v životě chceme, potřebujeme především zdraví. Naše stres může podkopat různá napětí, potíže, zkušenosti. Silné modlitby k Bohu a jeho svatým vám pomohou vyrovnat se s úchvatnou nemocí. A tipy Wanga vám pomohou získat dlouhověkost a posílit vaše tělo. Buďte šťastní

Léčivé modlitby Morrny Hooponopono

Modlitba havajské šamanky Morrny pomáhá léčit různé problémy a zlepšit její život díky uzdravení rodiny. Přečtěte si text dvakrát ráno a večer.

Přečtěte si také: Modlitba za prosperitu a pohodu ke Spyridonovi z Trimyphusu

"Nejvyšší Stvořitel, jeden Otec, Matka a Syn."

Pokud jsem vás, vaši rodinu, mé příbuzné nebo předky urazil vás, vaši rodinu, příbuzné nebo vaše předky svými myšlenkami, slovy, chováním nebo činy, úmyslně nebo náhodně, od okamžiku vytvoření světa do současnosti, žádáme vás o odpuštění ...
Odpusť nám pýchu a pohrdání, za odsouzení a nenávist, za výsměch a pomluvu, za rouhání a kletbu.

Odpouštím také všechna zlo a urážky, které na mě způsobily moji příbuzní a předci.
Dovolte mi vykoupit, očistit, extrahovat a uvolnit všechny negativní vzpomínky, asociace, nároky, bloky a přeměnit tuto zbytečnou energii na čisté Světlo ...
Nechť náš rod jednoho zbohatne a bude se rozvíjet, bohatnout a prosperovat a může v naší rodině zůstat světlo, harmonie a láska!

Proč jsou nevěřící v Boha okamžitě zklamáni

Mnoho lidí, zejména nevěřících, věří, že jakmile si přečtou odvolání k Bohu, budou okamžitě uzdraveni všemi nemocemi, jejich problémy zmizí a vše bude v pořádku. Ale to se nestane. Pravá víra je časem posílena. Musíte se modlit každý den, pravidelně chodit do kostela, poděkovat Bohu za radosti, které se vyskytují ve vašem životě.

Pokud pacient nezmění ve svém životě svůj postoj k Bohu, pak mu ani jediná modlitba (jakéhokoli náboženství) nepomůže. Kromě toho nestačí pouze poznat Pána, nestačí znát podstatu přikázání. Každý člověk musí stále věřit, činit pokání z hříchů a prosit každého o odpuštění.

Pamatujte, že modlitba není kouzelnou pilulkou nebo kouzelným kouzlem, které okamžitě pomáhá. Ortodoxní uzdravovací modlitba pomůže, pouze pokud je člověk zcela očištěn od všeho špatného a špatného, ​​vloží své srdce do slov modlitby a pokání hříchů.

Zázračné uzdravovací modlitby a ikony

Dnes existuje obrovské množství ikon, které jsou známé svou zázračnou mocí. Nejoblíbenější z nich:

 • Všechny ikony Nejsvětějších Theotokosů (nečekaná radost, rychlé slyšení, uspokojení mých zármutků, sestra Sinner, modlitba, změkčení zlých srdcí atd.)
 • Ikona St. Panteleimon,
 • Ikona „Něha Serafimu ze Sarova“,
 • Ikona Matrony z Moskvy,
 • Ikona svatého Lukáše.

Dnes dokonce doktoři mohou potvrdit zázračnou moc pravoslavné víry v Boha. Postavila se na nohy více než jednoho pacienta. Podle mnoha lékařů upřímná modlitba přispívá k snadnému a rychlému uzdravení a zvyšuje morálku pacienta.

Čtěte modlitby nejen v kostele, ale také doma, v práci, ve vašem hlasu a pro sebe. Modlete se za sebe a svou rodinu.

Panteleimonova nejoblíbenější léčivá modlitba je:

Svatý velký mučedník a léčitel Panteleimon! Boží modlitby za nás (jména) a nedovolte, aby v nás zůstaly nemoci, které jsme zranili vaši duši a tělo! Uzdravte ty vředy a chrasty, které nám způsobily naše vášně. Jsme nemocní lenost a relaxace - uzdravte nás. Přitahuje nás přitažlivost a závislost na pozemských objektech - jsou uzdraveni.

Bolim, asi St. Panteleimon! Je nám špatně zapomenout: o práci spasení, o našich hříchech a slabostech, o našich povinnostech - jsme uzdraveni. Jsme nemocní pomluvami, hněvem, nenávistí, Svatým Athos a celosvětovým uzdravením. Je nám zle ze závislosti, pýchy, arogance, povýšení, se všemi chudobami a nemilostí - uzdravení.

Jsme nemocní mnoha a různými záchvaty raftingu: obžerství, intemperance, polyfágie, smyslnost - uzdravení. Je nám zle ospalost, výřečnost, nečinnost, odsouzení - uzdrav nás, ó svatý Panteleimon! Naše oči bolí hříšnými názory, naše uši bolí nasloucháním nečinnosti, pomluvy, pomluvy - uzdravte nás.

Rány, které jsou zraněny nedispozicí k modlitebnímu povýšení a vydávání almužny - uzdravují nás. Naše nohy bolí neochotnost spěšně jít do chrámu Páně a touha chodit kolem prasat a navštívit domy světa - jsme uzdraveni.

Bolí to, bolí nás jazyk, naše ústa: nečinná řeč, nečinná řeč, pomluva, odvracení se od modlitby a kostelní písně, nebo jejich nedbalostní, nepřítomné, bez pozornosti, bez vodítka - uzdrav nás, milosrdenství!

Z hlavy na nohy jsme boleli: mysl v nás bolí s nedostatkem porozumění, bezdůvodnosti a šílenství, bolest v nás, odvrácení se od svatých pronásledování a snažení o škodlivé a zbožné skutky, bolí v nás paměť, která zapomněla na naše hříchy a obsahuje nevratné hříchy a urážky Naši sousedé, naše představivost nás bolí, protože nevědí, jak a nechceme nám živě představovat naši smrt, věčné trápení hříšníků, požehnání království Nebeského, Boží hněv, ukřižování Krista, jeho ukřižování - uzdrav nás, ó svatý Panteleimone!

Všechno v nás bolí. Chybí nám také celá naše duše se všemi svými silnými a schopnostmi. Naše tělo také neexistuje se všemi jeho členy.

Uzdrav nás, ó svatý Panteleimon, uzdravovatel, neocenitelný a milující uzdravovatel, služebník Nejsvětějších Theotokos, a neopouštěj naše pokání z nemocí a slabostí: nechť jsi uzdraven svou milostí, oslavím Nejsvětější Trojici, Otce a Syna Božího a Svatou Pannu Posílám ministerstvo nemocných a děkuji vám, svatý Panteleimon, svatá svatyně navždy a navždy. Amen

Kéž vás Pán chrání!

Zázračná modlitba za všechny nemoci

Každý z nich má jiné zdraví: někdo zchladne od nejmenšího vánku, jiní mohou bezpečně chodit v zimě bez klobouku. Ale stále většina lidí nemá vynikající zdraví. Aby lidé měli dobrou fyzickou kondici, chodí na sport, pijí vitamíny a používají tradiční medicínu.

Existuje však i další způsob, jak zlepšit zdraví - modlitba. Lidé, kteří trpí vážnými nemocemi, se k němu nejčastěji uchylují, když již jiná pomocná opatření již nepomáhají. Dnes budeme hovořit o účinných církevních rituálech, které vám pomohou rychle se rozloučit s nemocí.

Jak probudit sílu modlitby uzdravení

Mnoho lidí upřímně věří, že se stačí obrátit k Bohu pouze jednou a můžete okamžitě získat vše, co chcete. Nemoci zmizí, v domě se objeví prosperita, druhá polovina se setká. Tato víra se zásadně mýlí. Síla vaší víry je zkoušena časem. Pouze ten, kdo pravidelně navštěvuje církev a upřímně děkuje Všemohoucímu za to, co má, může počítat s jeho pomocí.

Pokud se obracíte k našemu Pánu, pouze když něco potřebujete, neočekávejte účinek modlitby. Musíte opravdu věřit v Boha a nadále se držet spravedlivého životního stylu - teprve poté budou vaše slova slyšet.

Pamatujte - modlitba není kouzelná hůlka, která vás okamžitě uzdraví ze všech nemocí. Nejprve se musíte úplně očistit od všeho zla a pokání z hříchů a pak požádat o pomoc Všemohoucího.

Silná uzdravovací modlitba za nemoci

Výzva k svatému Panteleimonu je nejoblíbenější mezi pravoslavnými věřícími. Text modlitby je následující:

"Ó velký služebník Kristův, vášnivý a mnoho milosrdný doktor, Panteleimone!" Smiluj se mnou, hříšným otrokem, vyslyš moje sténání a pláč, prosím, nebeský, nejvyšší Doktor duší a těla našeho Krista, našeho Boha, ať mi dá uzdravení z utlačovací nemoci. Přijměte nehodnou modlitbu hříšníků více než všechny lidi.

Navštivte mě s laskavou návštěvou. Nenechte se ošklivit svými hříšnými vředy, pomazejte se svým olejem milosrdenství a uzdravte mě: ano, zdravá duše a tělo, zbytek mých dnů, milost Boží, mohu se držet v pokání a líbit se Bohu a budu poctěn, abych přijal dobrý konec mého žaludku.

Její služebník Boží! Modlete se za Krista, Bůh a vaším přímluvou dodáte mé tělo tělu a spasení mé duše. Amen. “

Modlitbu můžete vyslovit kdekoli: v chrámu, doma nebo v práci. Můžete se modlit sami za sebe nebo nahlas.

Dnes dokonce doktoři potvrzují sílu víry v Boha. Podle lékařů upřímná výzva k vyšším nebeským silám pomáhá rychleji se zotavovat a je schopna postavit i beznadějné pacienty na nohy.

Zvuk nemoci modlitebního léčení

Pokusíme se odpovědět na otázku podrobně: uzdravení modlitby z nemocí zvuk na místě: modlitba k bohu.rf - za naše vážené čtenáře.

Modlitba léčení všech nemocí.

Toto je velmi silná modlitba.

Nejlepší a nejsilnější modlitby za tělo a duši. Mocné modlitby nezbytné v životě, pro splnění všech vašich tužeb, pro ochranu před zlým okem a korupcí, pro pohodu, hojnost, bohatství, lásku, štěstí a prosperitu.

Poté, co sledujete, nespěchejte, abyste opustili náš kanál, navštivte celý seznam skladeb: „Hudba, mantry a modlitby za duši a tělo“.

"Svou modlitbou nepřivádějte na sebe rozhořčení, ale zeptejte se sami sebe, co je hodné Boha." A žádat o to, co je hodné Boha, nevracajte se, dokud nedostanete. “St. Basil Velký

Boží zákon říká: „Modlitba je rozhovor nebo rozhovor s Bohem.

Každý z nás cítí, ví, že ho Pán miluje: „A já budu vaším Otcem a vy budete mými syny a dcerami,“ říká Pán Všemohoucí.

Kdykoli se můžeme jako náš rodič s modlitbou obrátit k Bohu, k našemu nebeskému Otci ak naší paní Matce Boží. Modlitba je pro nás jako každodenní chléb nezbytná pro naši duši. Máme všechno od Boha: život, schopnosti, bohatství, zdraví, jídlo. Proto se ve chvílích smutku nebo štěstí a jasné radosti obracíme k Bohu modlitbou.